ΘΕΜΑ: Κατατάξεις πτυχιούχων στις Α.Σ.Τ.Ε.

 

Σας γνωρίζουμε ότι, κατά την εκπαιδευτική περίοδο 2017-2018, η υποβολή αιτήσεων

πτυχιούχων Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι ή ισοτίμων Σχολών της αλλοδαπής, για κατάταξη στο Α΄ έτος των

ΑΣΤΕ θα γίνει από Τετάρτη 04 Οκτωβρίου έως και την Δευτέρα 16 Οκτωβρίου 2017.

Η κατάταξη των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί με βάση το βαθμό πτυχίου.

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν είτε στη Σχολή (αυτοπροσώπως ή από νομίμως

εξουσιοδοτημένο από τον υποψήφιο πρόσωπο) είτε μέσω ταχυμεταφοράς (courier).

Επισημαίνεται ότι οι αιτήσεις που θα αποσταλούν με ταχυμεταφορά γίνονται δεκτές,

εφόσον η αποστολή τους γίνει μέσα στην παραπάνω οριζόμενη προθεσμία, ήτοι από

Τετάρτη 04 Οκτωβρίου έως και την Δευτέρα 16 Οκτωβρίου 2017, σύμφωνα με την

σφραγίδα επί του φακέλου-απόδειξη ταχυμεταφοράς.

Για την κατάταξη στις Α.Σ.Τ.Ε. οι υποψήφιοι υποβάλλουν:

  1. Αίτηση κατάταξης, την οποία θα παραλαμβάνουν από την Γραμματεία της Σχολής

και η οποία θα πρέπει να βρίσκεται στην ιστοσελίδα της Σχολής για διευκόλυνση

των υποψηφίων. Σε περίπτωση που η αίτηση αποσταλεί με ταχυμεταφορά ή

κατατεθεί από νομίμως εξουσιοδοτημένο από τον υποψήφιο πρόσωπο, θα πρέπει

να φέρει θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής.

  1. Αντίγραφο πτυχίου από την Σχολή ή το Τμήμα αποφοίτησης στο οποίο να φαίνεται

ο βαθμός του πτυχίου με δύο (2) δεκαδικά ψηφία, ή σε περίπτωση που έχει

ολοκληρωθεί ο κύκλος σπουδών και εκκρεμεί η ορκωμοσία, βεβαίωση της

Διεύθυνσης Γραμματείας ότι ολοκληρώθηκε ο κύκλος σπουδών και εκκρεμεί η ορκωμοσία στην οποία να φαίνεται και ο τελικός βαθμός πτυχίου με δύο (2) δεκαδικά ψηφία.

jkjkj3.  Προκειμένου για τίτλο σπουδών που έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, απαιτείται επιπλέον επίσημη μετάφραση αυτού καθώς και πράξη αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ ή το ΔΙΚΑΤΣΑ για την ισοτιμία αυτού.

ηξηη4. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΕΩΣ

______________________________________________________________________________________

Αίτηση Κατάταξης


 


 


 


 


 

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 

ΕΠΩΝΥΜΟ :………………………………..

ΟΝΟΜΑ : ………………………………….

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ : ……………………..

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

 

ΟΔΟΣ :……………………………………..

 

Τ.Κ. : ………………………………………

 

ΠΕΡΙΟΧΗ : ……………………………….

 

 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ : ……………………………

 

fax : ………………………………………

 

e-mail :……………………………………

 

Α.Δ.Τ. : …………………………………..

 

ΘΕΜΑ : «Υποβολή υποψηφιότητας  για κατάταξη»

 

 

 

 

 

……………,  ………………………………………..    

 

Π Ρ Ο Σ

 

 

                              Α.Σ.Τ.Ε.Ρ.

Δημοκρατίας 2

                              85100 Ρόδος

  

 

   Με την παρούσα, υποβάλω την υποψηφιότητά μου, προκειμένου να καταταγώ στο τμήμα :
Ανώτερης Σχολής Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου

    

      Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι πτυχιούχος του Τμήματος : …………………………………………….

της Σχολής :…………………………………………….

 

 

με βαθμό:……………………………………………..

 

 

 

 

Δικαιολογητικά που υποβάλλω :

 

1.  Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητος

2.  Φωτοτυπία Πτυχίου ……………..

3.  ………………………

 

 

Ο ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ

 

 

 

 

…………………………………

(Υπογραφή)

_________________________________________________________________________________________________ΘΕΜΑ: «Εγγραφές εισαχθέντων  σπουδαστών για Α΄ έτος σπουδών στις Α.Σ.Τ.Ε. 2017-18»

1. Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθούν κατά το χρονικό διάστημα από 11 Σεπτεμβρίου έως και 29 Σεπτεμβρίου 2017. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται είτε στη Α.Σ.Τ.Ε.Ρ. (Δημοκρατίας 2, Ρόδος) (αυτοπροσώπως ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο από τον επιτυχόντα πρόσωπο), είτε με αποστολή των σχετικών δικαιολογητικών μέσω ταχυμεταφοράς (courier).

Επισημαίνεται ότι οι αιτήσεις που θα αποσταλούν με ταχυμεταφορά γίνονται δεκτές, εφόσον η αποστολή τους γίνει μέσα στην παραπάνω οριζόμενη προθεσμία, ήτοι από 11 Σεπτεμβρίου έως και 29 Σεπτεμβρίου 2017, σύμφωνα με την σφραγίδα επί του φακέλου- απόδειξη ταχυμεταφοράς.

A. Για την εγγραφή των εισαγομένων με το σύστημα των πανελλαδικών
εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ-Β’ ή ΕΠΑΛ Α’, υποβάλλονται τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1. Αίτηση εγγραφής, (συνημμένο αρχείο). Εφόσον η αίτηση αποσταλεί με ταχυμεταφορά ή κατατεθεί από νομίμως εξουσιοδοτημένο από τον επιτυχόντα πρόσωπο, θα πρέπει να φέρει θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής.

2. Ευκρινές φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριου ή αλλού δημοσίου εγγράφου, από το οποίο αποδεικνύεται η ακριβής ημερομηνία γέννησης και τα ονομαστικά στοιχεία.

3. Τίτλος απόλυσης: ευκρινές φωτοαντίγραφο απολυτηρίου ή πτυχίου ή αποδεικτικού του σχολείου αποφοίτησης.

4. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι ο επιτυχών δεν είναι εγγεγραμμένος σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Εφόσον η αίτηση αποσταλεί με ταχυμεταφορά ή κατατεθεί από νομίμως εξουσιοδοτημένο από τον επιτυχόντα πρόσωπο, η υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να φέρει θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής. Σε περίπτωση που
από προηγούμενο έτος ο επιτυχών έχει εγγραφεί σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, υποβάλλεται πράξη διαγραφής από το προηγούμενο τμήμα.

5. Τέσσερις (4) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.

6. Ευκρινές φωτοαντίγραφο της Βεβαίωσης Πρόσβασης (ΔΕΝ ΚΑΤΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΟΤΕ ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ). Αν η βεβαίωση πρόσβασης έχει εκδοθεί από ιδιωτικό σχολείο, τότε αυτή θα πρέπει να φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από τη Δ/νση ΔΕ στην οποία υπάγεται το σχολείο. (Για την βεβαίωση πρόσβασης, βλ. Παράρτημα Ι). Το δικαιολογητικό αυτό υποβάλλεται μόνο από όσους πέτυχαν από ΓΕΛ και ΕΠΑΛ -Β΄ (90% και 10%)

7. Πιστοποιητικό Υγείας, από Κρατικό ή Ιδιώτη Ιατρό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με αρ. Υ1γ/Γ.Π./οικ 35797/4.4.2012 απόφαση Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 1199/Β΄),για εργαζόμενους σε καταστήματα, εργαστήρια ή επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος.

8. Πιστοποιητικό γέννησης.

B. Για την εγγραφή των επιτυχόντων αλλοδαπών – αλλογενών και αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών μελών της Ε.Ε. μη ελληνικής καταγωγής, υποβάλλονται τα κάτωθι δικαιολογητικά:

Αίτηση εγγραφής, (συνημμένο αρχείο). Εφόσον η αίτηση αποσταλεί με ταχυμεταφορά ή κατατεθεί από νομίμως εξουσιοδοτημένο από τον επιτυχόντα πρόσωπο, θα πρέπει να φέρει θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής.
Συνημμένα:

1. Τίτλος απόλυσης επικυρωμένος από την αρμόδια εκπαιδευτική αρχή της χώρας του υποψηφίου.

2. Βεβαίωση της μέσης γενικής βαθμολογίας του απολυτηρίου του, η οποία να έχει εκδοθεί από: i) το Υπουργείο Παιδείας ή από την αρμόδια Εκπαιδευτική Αρχή της χώρας του, ή ii) την Πρεσβεία της χώρας αυτής στην Ελλάδα, ή iii) Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης της Ελλάδας ή από τη Δ/νση ΠΟΔΕ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Η μέση γενική βαθμολογία πρέπει να εκφράζεται σε εικοσάβαθμη (0-20) κλίμακα, με άριστα το 20 και ελάχιστο το 0.
Για τους κατόχους απολυτηρίου Λυκείου της Κυπριακής Δημοκρατίας απαιτείται Βεβαίωση Πρόσβασης με το γενικό βαθμό.

3. Βεβαίωση της αρμόδιας εκπαιδευτικής ή διπλωματικής αρχής της οικείας χώρας, από την οποία να προκύπτει ότι ο τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που κατέχει ο υποψήφιος του παρέχει τη δυνατότητα εισαγωγής στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας αυτής. Η εν λόγω βεβαίωση δεν απαιτείται για τους κατόχους απολυτηρίου Λυκείου της Κυπριακής Δημοκρατίας.

4. Βεβαίωση της αρμόδιας εκπαιδευτικής ή διπλωματικής αρχής της οικείας χώρας, από την οποία να προκύπτει η χώρα, το πρόγραμμα σπουδών της οποίας ακολουθεί το σχολείο αποφοίτησης του υποψηφίου. Η εν λόγω βεβαίωση δεν απαιτείται για τους κατόχους απολυτηρίου Λυκείου της Κυπριακής Δημοκρατίας.

5. Βεβαίωση της αρμόδιας εκπαιδευτικής ή διπλωματικής αρχής της οικείας χώρας από την οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος έχει φοιτήσει με πλήρη φοίτηση την τελευταία τάξη του Λυκείου ή του αντίστοιχου σχολείου στη χώρα αποφοίτησής του, δηλαδή ο μαθητής να έχει παρακολουθήσει τα οικεία μαθήματα από την έναρξη του διδακτικού έτους και καθ’ όλη τη διάρκειά του.

6. Βεβαίωση που να δείχνει την καταγωγή του υποψηφίου και των γονέων του. (Να προκύπτει σαφώς ότι κανένας από αυτούς δεν έχει ελληνική καταγωγή).

7. Δύο μικρού μεγέθους φωτογραφίες του υποψηφίου.

8. Ευκρινές φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου (VISA) ή της άδειας παραμονής αν ο υποψήφιος διαμένει στην Ελλάδα.

9. Υπεύθυνη δήλωση ότι ο υποψήφιος : i. δεν είναι απόφοιτος ελληνικού σχολείου που λειτουργεί στην Ελλάδα ii. δεν είναι κάτοχος πτυχίου σχολής ή τμήματος της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας iii. δεν έχει εισαχθεί σε σχολή ή τμήμα της Ανώτατης Εκπ/σης της Ελλάδας το έτος 2013 ή προγενέστερα. Οι υποψήφιοι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου της Κυπριακής Δημοκρατίας, δηλώνουν υπεύθυνα ότι κατέχουν βεβαίωση πρόσβασης του τρέχοντος έτους.
iv. δεν έχει αποκτήσει δια αλληλογραφίας τίτλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του εξωτερικού v. έχει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ένταξή του στην ειδική κατηγορία όπου υπάγεται και θα τα προσκομίσει για την εγγραφή του στη Γραμματεία της Σχολής ή Τμήματος της εισαγωγής του.
Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι έχουν υποβάλει την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση μαζί με το ηλεκτρονικό Μηχανογραφικό Δελτίο στην αρμόδια Επιτροπή Συγκέντρωσης και Ελέγχου Αιτήσεων Συμμετοχής και Μηχανογραφικών Δελτίων αλλοδαπών-αλλογενών (αποφοίτων Λυκείων εκτός Ε.Ε.) και αλλοδαπών - αλλογενών αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών-μελών της Ε.Ε.
μη ελληνικής καταγωγής, την οποία καταθέτουν και στη Γραμματεία ή συμπληρώνουν εκ νέου.

10. Προϋπόθεση για την εγγραφή των επιτυχόντων, εκτός των ανωτέρω, είναι η γνώση της ελληνικής γλώσσας. Αυτή αποδεικνύεται με βεβαίωση του Διδασκαλείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου Αθήνας ή του Σχολείου Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ή πιστοποιητικό τουλάχιστον επιπέδου Β2 (Γ΄) του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας. Η βεβαίωση αυτή δεν απαιτείται, αν ο εισαγόμενος έχει τίτλο απόλυσης από Κυπριακό σχολείο.

Οι επιτυχόντες που δεν έχουν την ανωτέρω βεβαίωση κατά το έτος εισαγωγής ολοκληρώνουν την εγγραφή τους μετά την προσκόμιση αυτής μέσα στην προθεσμία εγγραφών των νεοεισαγόμενων φοιτητών με την οικεία ειδική κατηγορία του επόμενου έτους. Σε αντίθετη περίπτωση ο εισαγόμενος χάνει το δικαίωμα εγγραφής του. Ο έλεγχος όμως των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την ένταξη των υποψηφίων στην ανωτέρω ειδική κατηγορία μπορεί να πραγματοποιηθεί και φέτος.

11. Πιστοποιητικό Υγείας, από Κρατικό ή Ιδιώτη Ιατρό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με αρ. Υ1γ/Γ.Π./οικ 35797/4.4.2012 απόφαση Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 1199/Β΄), για εργαζόμενους σε καταστήματα, εργαστήρια ή επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος.

12. Πιστοποιητικό γέννησης.

Οι εγγραφές των σπουδαστών παλαιοτέρων ετών που έχουν δικαίωμα επανεγγραφής στα χειμερινά εξάμηνα θα πραγματοποιηθούν μετά το τέλος της εξεταστικής περιόδου του Οκτωβρίου.

 

© Copyright 2008 - 2018
Είσοδος
Ανάπτυξη Ιστοσελίδων CM-Easy